Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với 04 danh mục theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: giới thiệu việc làm; cung ứng lao động; thu thập thông tin người tìm việc; thu thập thông tin việc làm trống. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế thị trường lao động và kết quả thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp.

Về  phạm vi áp dụng: định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và đơn giá cho hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu thập thông tin người tìm việc, thu thập thông tin việc làm trống có sử dụng phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Đối với hoạt động phân tích, dự báo thị trường lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm di động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào yêu cầu, phạm vi, mục tiêu cụ thể đề xuất UBND tỉnh để giao nhiệm vụ, đặt hàng theo các quy định hiện hành.

Về đối tượng áp dụng: định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các Trung tâm Dịch vụ việc làm hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 23/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/3/2021 quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; các cơ quan, tổ chức liên quan đến cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong linh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(Nguồn: Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 

Tin liên quan