Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 23/02/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 23/02/2023 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “ Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” nhằm thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo phù hợp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ…; các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, đặc điểm của đơn vị.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 theo Kế hoạch của UBND tỉnh được tổ chức phải đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực làm chủ đề trong chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại hiệu quả cao./.

Tin liên quan