Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

Rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Thực hiện Công văn số 470/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21/02/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu; theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; rà soát, đánh giá việc điều chỉnh phân vùng hiện hành và cập nhật tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của các doanh nghiệp, cung- cầu lao động trên địa bàn trong Quý I/2023.

Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, từ ngày 01/7/2022 mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng, 20.000 đồng/giờ, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An.

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng, 17.500 đồng/giờ, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại thị xã Điện Bàn và các huyện: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành.

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng, 15.600 đồng/giờ, áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động tại các huyện còn lại.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo yêu cầu tại Công văn đã nêu, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện những nội dung:

1. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, đánh giá khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động; những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về điều chỉnh phân vùng hiện hành, điều chỉnh mức lương tối thiểu để áp dụng cho năm 2024; cập nhật tình hình lao động, việc làm, đơn hàng của doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu số 1 

2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đánh giá tình hình áp dụng và kiến nghị, đề xuất điều chỉnh mức lương, điều chỉnh phân vùng hiện hành để áp dụng mức lương tối thiểu trong thời gian tới.

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo Biểu mẫu số 2

3. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá, tham mưu báo cáo về tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mức lương tối thiểu vùng, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh mức lương và điều chỉnh phân vùng hiện hành để áp dụng mức lương tối thiểu vùng trong thời gian đến.

Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo theo Biểu mẫu số 3./.

Tin liên quan