Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023

Để tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý trên địa bàn; từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc; tích cực hỗ trợ người sau cai nghiện hoà nhập với cộng đồng; qua đó đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 15/3/2023 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 4471/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị  định  số 116/2021/NĐ-CP  ngày  21/12/2021 của  Chính  phủ; các  cấp  uỷ Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội, đoàn thể ở các cấp trước hết là người đứng đầu phải có trách nhiệm và nhận thức rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; quản lý chặt chẽ, hỗ trợ điều trị đối với người nghiện ma tuý ở ngoài cộng đồng; lấy kết quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý làm tiêu chí, đánh giá xếp loại đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Sớm xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý người nghiện; hỗ trợ cho người cai nghiện, người sau cai nghiện ma tuý, cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, thu hút Bác sĩ có chuyên môn vào làm việc ở Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam.

Thứ hai, tập trung đầu tư, mở rộng việc cung cấp các dịch vụ cai nghiện và tăng cường công tác quản lý người sau cai nghiện ma tuý; thành lập mạng lưới các cơ sở y tế đủ điều kiện tổ chức xác định tình trạng nghiện ma tuý trên địa bàn; các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, có phương án đầu tư cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng cho người nghiện ma tuý trên địa bàn; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp các dịch vụ cai nghiện tự nguyện; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều trị và cấp phát thuốc cho người cai nghiện bằng chất thay thế Methadone; mở rộng quy mô tiếp nhận người cai nghiện tự nguyện, nâng cao hiệu quả cai nghiện cho Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam; các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện việc tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện, quản lý đối với người sau cai nghiện ma tuý theo đúng quy định; tiếp tục duy trì, nhân rộng các hoạt động mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện ma tuý ở cộng đồng.

Thứ ba, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, cai nghiện và quản lý sau cai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở, áp dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội phù hợp, linh hoạt cho công tác tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền có chiều sâu và trực tiếp thông qua các hoạt động của các cơ quan, Hội, đoàn thể ở các cấp như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ... ; tập trung tuyên truyền tại các địa bàn dân cư có tệ nạn ma tuý, ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với những người có nguy cơ cao, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy ở cộng đồng; vận động người nghiện đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện với hình thức phù hợp, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng; xây dựng và phổ biến các nội dung tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy, nghiện ma túy, xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới, các phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy, kết hợp với truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm và các tệ nạn khác liên quan, hướng dẫn thực hiện các biện pháp, phương pháp hiệu quả trong điều trị cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; tổ chức tốt các hoạt động hưởng  ứng  tháng hành  động  phòng, chống  ma  tuý và  ngày  toàn dân  phòng, chống ma tuý 26/6.

Thứ tư, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; tập huấn, cấp chứng nhận chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma tuý cho cán bộ y tế theo quy định; tập huấn chuyên sâu về tư vấn điều trị cai nghiện ma tuý cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai ở cộng đồng; hướng dẫn việc lập hồ sơ cho người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và sau cai nghiện ma  tuý  cho cán  bộ  ở các  ngành  có chức  năng;  rà soát,  phân  công nhiệm vụ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý cho cán bộ có chuyên môn phù hợp, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có tâm huyết và gắn bó với công tác.

Thứ năm, tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trên lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể để các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và đạt được các chỉ tiêu đề ra./.

Tin liên quan