Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1522/KH-UBND về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, cộng đồng và xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đẩy mạnh công tác phòng, ngừa mua bán và tái bị mua bán; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo sự bình đẳng, tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, địa phương trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; huy động nguồn lực cho công tác hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân dựa trên đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. 

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- 100% các trường hợp sau khi được xác định là nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.

- 100% các địa phương có nguy cơ cao, có nạn nhân bị mua bán tổ chức tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

- 100% cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyên môn. 

3. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

3.1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội, đoàn thể ở các cấp cần quan tâm, tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; thực hiện rà soát, thống kê số liệu, lập hồ sơ quản lý, phân chia rõ độ tuổi, giới tính, nguyên nhân bị mua bán, đánh giá nhu cầu, có kế hoạch hỗ trợ cụ thể đối với nạn nhân bị mua bán; tăng cường các chính sách hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

3.2. Đẩy mạnh truyền thông trực tiếp ở cộng đồng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với độ tuổi, giới tính, thu hút nhiều người tham gia; chú trọng đối với các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào, ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, có nạn nhân bị mua bán; tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán với tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các Chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác như chương trình giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm...; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7).

3.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán; tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú, thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định; tăng cường các hoạt động tư vấn tâm lý, kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm, cho vay vốn từ các chương trình của ngân hàng Chính sách xã hội, các chương trình vay vốn khác, tạo điều kiện cho nạn nhân sau khi trở về địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, hoà nhập với cộng đồng; tiếp tục đầu tư xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán có hiệu quả.

3.4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn; phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, trang bị kỹ năng tiếp cận, tư vấn can thiệp tâm lý cho cán bộ quản lý, cán bộ làm việc trực tiếp với nạn nhân; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gở những khó khăn vướng mắc trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

3.5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp trong thực hiện các quy định về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn theo Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả phòng, ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nước.

3.6. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; giám sát các hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tham mưu các chính sách tăng cường hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, hỗ trợ cho cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện các quy định về phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn theo Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh; xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán có hiệu quả.

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7); hỗ trợ các địa phương có đường biên giới với nước bạn Lào, ở vùng sâu, vùng xa, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, có nạn nhân bị mua bán tổ chức tọa đàm, tuyên truyền phòng, ngừa mua bán người, tham vấn, tư vấn hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp cận, tư vấn hỗ trợ nạn nhân bị mua bán cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam phối với các cơ quan chức năng, địa phương trong việc tiếp nhận, hỗ trợ, chuyển tuyến đối với nạn nhân bị mua bán theo đúng quy định; nâng cấp, cải tạo đảm các điều kiện cho đơn vị để phục vụ đối tượng.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các quy định tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường giám sát các hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm; tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn.

 4.2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an địa phương phối hợp thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán theo quy định.

- Phối hợp với các ngành và địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm mua bán người, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xác minh, xác định, lập hồ sơ đối với nạn nhân bị mua bán cho cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn.

4.3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ở khu vực biên giới; thực hiện tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về qua cửa khẩu theo quy định.

- Xác minh thông tin đối với các nạn nhân được giải cứu hoặc tự trở về qua biên giới, bàn giao cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ. 

4.4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý và Phòng Tư pháp cấp huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán có khó khăn về tài chính khi có nhu cầu.

4.5. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp hỗ trợ tư vấn, khám chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán ở cộng đồng.

4.6. Sở Tài chính 

Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán ngân sách chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo cho việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn, thực hiện các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định.

4.7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn đưa vào chương trình ngoại khóa nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tạo điều kiện cho nạn nhân là học sinh được tiếp tục theo học các lớp văn hóa. 

4.8. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành ở địa phương lồng ghép, đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán.

4.9. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam 

Tăng thời lượng, tần suất phát sóng, đăng bài tuyên truyền về phòng chống mua bán người, kịp thời cảnh báo các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này.

4.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn năm 2023; bố trí kinh phí thực hiện.

- Chỉ đạo cho ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác giải cứu, bảo vệ, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán; thực hiện quy trình hỗ trợ, đưa vào Trung tâm Công tác xã hội theo đúng quy định; thường xuyên tổ chức các hoạt tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên địa bàn; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán có hiệu quả; thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán, cán bộ làm công tác này theo đúng quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn.

4.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh

Tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo cho các tổ chức thành viên ở các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; tham gia công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng; tăng cường lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc ở địa phương; vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm mua bán người.

Trên đây là một số nội dung chính của  Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023./.

Tin liên quan