Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

Vào sáng ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022-2025 và năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày tại Hội nghị, trên địa bàn tỉnh hiện có 28 cơ sở GDNN với quy mô tuyển sinh hàng năm các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp là 40.086 người. Quy mô đào tạo nghề nghiệp tại các cơ sở GDNN hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo một số lượng lớn công nhân kỹ thuật, với nhiều cấp trình độ và đa dạng về ngành nghề đào tạo. Việc đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về vị trí, vai trò của GDNN và các chính sách, pháp luật về GDNN. Các cơ sở GDNN đã cố gắng khắc phục những khó khăn, linh động trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Các cơ sở GDNN công lập được tăng cường hỗ trợ đầu tư để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phát triển chương trình đào tạo… Tính đến ngày 31/12/2022, tổng chỉ tiêu tuyển mới các trình độ GDNN trên toàn tỉnh là 28.265 người (đạt 120,28% kế hoạch). Kết quả thực hiện công tác GDNN đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2022 đạt 69%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 29% (đạt 100% kế hoạch); riêng đối với 9 huyện miền núi của tỉnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 28,24%. Tuy nhiên, công tác GDNN của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại: Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ trọng thấp trong tổng số lao động được đào tạo; chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ cao đẳng, trung cấp không đạt kế hoạch năm 2022 (đạt 91,07%); tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đạt thấp; đội ngũ nhà giáo GDNN còn bất cập, tỷ lệ đạt chuẩn về kỹ năng nghề còn thấp; chương trình, giáo trình đào tạo chưa cập nhật kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật; cơ sở vật chất và trang thiết bị của cơ sở GDNN hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế (tầng suất sử dụng thiếu ổn định, thiếu tính đồng bộ); việc giải ngân nguồn vốn các dự án, tiểu dự án về GDNN thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chưa kịp thời. 

Tại Hội nghị, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học GDNN trong những năm qua và kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào học tập tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025... Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố và Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Thaco, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác GDNN trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về GDNN tại địa phương, đơn vị nhằm góp phần thực hiện 08 mục tiêu cụ thể về GDNN đến năm 2025 theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng lao động và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các địa phương, cơ sở GDNN rà soát những vấn đề còn hạn chế, tồn tại để có giải pháp giải quyết hiệu quả; phải xác định được khâu đột phá trong GDNN giai đoạn 2022-2025 của từng địa phương, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, định hướng nghề nghiệp (chú trọng học sinh thuộc diện phân luồng)... nhằm nâng cao kết quả thực hiện công tác GDNN, hoàn thành đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về GDNN năm 2023 và đến năm 2025; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh./.

Quang cảnh Hội nghị

Tin liên quan