Doanh nghiệp đăng ký tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Tam Thăng (TP Tam Kỳ) sắp xếp kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cử người lao động tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật lao động với thời gian, địa điểm và đối tượng cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 ngày/lớp; tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 25/7 đến 29/7/2023.

- Địa điểm: tổ chức tại thành phố Tam Kỳ (có văn bản thống nhất địa điểm cụ thể).

- Đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật: người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Số lượng: yêu cầu mỗi doanh nghiệp cử ít nhất 20 người lao động tham gia.

- Kinh phí: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bảo đảm kinh phí tổ chức.

Văn bản cử người lao động tham gia hội nghị đề nghị các doanh nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23/7/2023 (qua Phòng Lao động - Việc làm; số điện thoại: 0235.3831090, 0985.520.481 (bà Lê Na Ly- chuyên viên).

Rất mong sự phối hợp của Quý doanh nghiệp./.

Đính kèm Công văn triển khai của Sở

Mẫu doanh nghiệp đăng ký tuyên truyền

Tin liên quan