Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-LĐTBXH ngày 14/7/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức trực tiếp tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 14078/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2023 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội chính như sau:

1. Phê duyệt dự toán:

- Tên gói thầu: huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

- Tổng dự toán: 85.000.000 đồng (Bằng chữ: tám mươi lăm triệu đồng).   

- Nguồn vốn thực hiện: Kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại gạch đầu dòng thứ tư (-) tiết c, điểm 2.6, Mục II, Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh.

2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 với tổng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

          STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian lựa chọn nhà thầu

1

Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

85.000.000 (Bằng chữ: tám mươi lăm triệu đồng)

Kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2023 giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại gạch đầu dòng thứ tư (-) tiết c, điểm 2.6, Mục II, Phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnhChỉ định thầu rút gọn

Trọn gói

50 ngày

Tháng 7/2023

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp dịch vụ huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, quý cơ quan, tổ chức, đơn vị không lựa chọn gói thầu nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ triển khai thực hiện theo quy định./.

Toàn văn Quyết định 14078

Tin liên quan