Khảo sát tình hình lao động-việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Để có cơ sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm trong các doanh nghiệp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát tình hình lao động-việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 13/7/2023 về kết luận cuộc họp giao ban ngày 10/7/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thông báo số 288/TB-UBND ngày 14/9/2023 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thường kỳ tháng 8/2023; theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm tại các doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm.

Để có cơ sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm trong các doanh nghiệp; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức khảo sát tình hình lao động-việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm những nội dung sau:

1. Đối tượng khảo sát

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành nghề: sợi, dệt, nhuộm, may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến thủy, hải sản, cơ khí chế tạo, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ.

2. Thời kỳ khảo sát 

Khảo sát theo phiếu về tình hình lao động-việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề đã nêu tại điểm 1, thời kỳ khảo sát từ 01/01/2023 đến 30/9/2023 và dự kiến đến 31/12/2023.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Đề nghị Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc đối tượng khảo sát cung cấp đầy đủ thông tin tại Phiếu khảo sát tại Phụ lục I.

- Đôn đốc các doanh nghiệp gửi Phiếu khảo sát về Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, tổ chức tổng hợp kết quả khảo sát theo Phụ lục II.

3.2. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, khảo sát đối với các doanh nghiệp tại địa phương thuộc đối tượng khảo sát theo Phiếu khảo sát tại Phụ lục I (trừ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế); tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát theo Phụ lục II.

3.3. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng khảo sát

Cung cấp đầy đủ thông tin theo Phiếu khảo sát tại Phụ lục I, gửi Phiếu khảo sát về Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh (đối với các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp) hoặc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố (đối với các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) trước ngày 15/10/2023 để tổng hợp, báo cáo.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, gửi báo cáo theo Phụ lục II và Phiếu khảo sát (đính kèm Công văn) của doanh nghiệp về Sở trước ngày 20/10/2023 và gửi bản mềm báo cáo theo hộp thư điện tử tại địa chỉ: nalyqpqn@gmail.com để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Phòng Lao động-Việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (bà Lê Na Ly, điện thoại liên hệ: 0235.3831090) để được hướng dẫn./.

Tải BieumaurasatLDVL2023

 

 

Tin liên quan