Phê duyệt quyết toán và bổ sung, thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2022

Thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Ngày 05 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số phê duyệt quyết toán và bổ sung, thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2022.

Theo nội dung Quyết định, UBND tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư số 42 năm 2022, số tiền: 7.188.881.000 đồng, bao gồm: Kinh phí hỗ trợ học bổng: 6.621.993.000 đồng; kinh phí hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập: 566.888.000 đồng; đồng thời, thu hồi kinh phí ngân sách tỉnh cấp còn thừa của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổng số tiền: 294.370.000 đồng. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương thực hiện theo đúng quy định hiện hành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo quyết toán; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, chế độ và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định; lập thủ tục hoàn trả ngân sách tỉnh nguồn kinh phí còn thừa theo quy định.

Tin liên quan