Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 22274/QĐ-LĐTBXH về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/10/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 22274/QĐ-LĐTBXH về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

- Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu.

- Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Tin liên quan