Tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại một số địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 1405/KH-UBND ngày 15/3/2023 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023; Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 23/10/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại mốt số địa phương và đơn vị trường học ở các huyện, thành phố Hội An, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My; với hơn 2.700 cán bộ, học sinh và người dân tham dự.

          Nội dung của các lớp tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm; tác hại của tệ nạn mại dâm đối với con người, gia đình, cộng đồng và xã hội; những nhận thức sai lầm về mại dâm; các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; trang bị một số kỹ năng về phòng ngừa mại dâm.

          Các lớp tuyên truyền trên đã hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn về công tác phòng, chống mại dâm nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, từng bước ngăn chặn phát sinh những đối tượng mới trong nhóm người này.