Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 159 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau:

- Đối với cấp tỉnh: 123 thủ tục, gồm:

+ Thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 02 thủ tục;

+ Thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh: 19 thủ tục;

+ Thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH: 102 thủ tục, trong đó đã bao gồm 02 thủ tục được UBND tỉnh uỷ quyền giải quyết và 21 thủ tục được Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền giải quyết.

- Đối với cấp huyện: 21 thủ tục.

- Đối với cấp xã: 15 thủ tục.

Tin liên quan