Thành phố Tam Kỳ giảm 11 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo

Ngày 29/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5834/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch trên của UBND tỉnh và Công văn số 2379/LĐTBXH-BTXH ngày 14/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023. Kết quả sơ bộ rà soát trên địa bàn thành phố (đến ngày 13/11/ 2023), số hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 202 hộ, tỷ lệ: 0,59 %; số hộ cận nghèo còn 147 hộ, tỷ lệ: 0,43 %. So với năm 2022, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm 11 hộ; số hộ cận nghèo giảm 17 hộ./.

Tin liên quan