Vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam trong thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo phân công của UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay gặp nhiều khó khăn vướng mắt, chưa thực hiện, giải ngân được.

Theo đó, từ nguồn ngân sách trung ương và nguồn đối ứng của ngân sách tỉnh Quảng Nam, Sở Thông tin và Truyền thông lập phương án thực hiện 02 hạng mục là (1) Đầu tư 01 hệ thống màn hình Led 2 mặt để hiển thị thông tin và (2) Xây dựng hệ thống khung giàn, móng cột và hệ thống điện, dây điều khiển, hệ thống làm mát cho việc lắp đặt màn hình Led; đồng thời, triển khai các trình tự, thủ tục phê duyệt nhiệm vụ, lập hồ sơ theo 02 phương án, đó là: 

Phương án 1: Thực hiện trình tự, thủ tục của dự án xây dựng công trình, có nội dung mua sắm thiết bị như theo phương án này, nội dung thực hiện gồm cấu phần xây dựng và hạng mục đầu tư thiết bị theo thiết kế xây dựng, không sử dụng nguồn chi thường xuyên để thực hiện (nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin). Căn cứ quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính, nguồn chi thường xuyên không được dùng cho thực hiện hạng mục mua sắm thiết bị theo thiết kế xây dựng dẫn đến khó khăn, vướng mắc khi thực hiện phương án. 

Phương án 2: Thực hiện trình tự, thủ tục của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, sử dụng nguồn chi thường xuyên (nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin), để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT không quy định về nội dung xây dựng trong dự án công nghệ thông tin dẫn đến khó khăn, vướng mắc khi thực hiện phương án. 

Từ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã báo cáo và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ để kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn theo tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của dự án và của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025./.

Tin liên quan