Báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Công văn số 5068/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 24/11/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 3254/LĐTBXH -LĐVL ngày 28/11/2023 đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện những nội dung công việc sau:

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tăng cường nắm tình hình việc làm, đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động; đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án trả thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phối hợp giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

2. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam:

- Phối hợp với Công đoàn các Khu kinh tế và Khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống công nhân lao động trong các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, không để tình trạng đình công, ngừng việc kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

- Tiến hành khảo sát tình hình nợ lương năm 2023 của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và báo cáo theo Biểu mẫu số 2 đính kèm Công văn này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trước ngày 20/12/2023.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động và các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân lao động trong các doanh nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

- Tăng cường các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp để hạn chế, ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, nhất là trong thời gian trước và sau Tết Dương lịch năm 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; khi có tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải quyết và thông tin đến các cơ quan liên quan của tỉnh để phối hợp, hỗ trợ các bên tiến hành đối thoại, thương lượng giải quyết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát tình hình nợ lương năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn (trừ doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế) và báo cáo theo Biểu mẫu số 2 đính kèm Công văn này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trước ngày 20/12/2023. 

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; trong đó, tập trung thực hiện quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật lao động và thông báo công khai cho người lao động được biết.

- Gửi Báo cáo tình hình về lao động, tiền lương năm 2023, dự kiến thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 theo Biểu mẫu số 1 đính kèm Công văn này về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trước ngày 20/12/2023. 

(Đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tải biểu mẫu báo cáo tại Trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, địa chỉ:sldtbxh.quangnam.gov.vn, chuyên mục: Lao động-Việc làm, tập tin: bieumaubaocaoluong2023thuong2024. Báo cáo về tình hình lao động, tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán của doanh nghiệp để tổng hợp nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, không công khai Báo cáo cụ thể của từng doanh nghiệp).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện những nội dung công việc nêu trên để Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh bảo đảm thời gian theo yêu cầu; trường hợp có vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động - Việc làm, SĐT: 0235.3831090) để được hướng dẫn./. 

Tải Công văn 3254, Biểu 1, Biểu 2

Tin liên quan