Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 13/3/2024 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024, với một số nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu cụ thể

- Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn phòng, ngừa, điều trị cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; tỷ trọng người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và ở cơ sở cai nghiện ma túy trên tổng số người cai nghiện trên 30%;

- 100% người sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được lập hồ sơ quản lý sau cai; 80% người sau cai nghiện ma túy khi có nhu cầu được hỗ trợ dạy nghề, việc làm và các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Một là, Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội, đoàn thể ở các cấp trước hết là người đứng đầu phải có trách nhiệm và nhận thức rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quan tâm đến công tác tổ chức cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng; lấy kết quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy làm tiêu chí, đánh giá xếp loại đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ.

Sớm ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai; tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tham gia điều trị cai nghiện tự nguyện, người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng; thu hút, khuyến khích bác sĩ có chuyên môn tham gia điều trị cai nghiện tại các cơ sở cung cấp các dịch vụ cai nghiện trên địa bàn, vào làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam. 

Hai là, Mở rộng và tăng cường cung cấp các dịch vụ cai nghiện và hỗ trợ cho người sau cai nghiện ma túy; rà soát, đánh giá thực trạng và sớm có giải pháp bổ sung đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân sự cho các cơ sở ở tuyến huyện để thực hiện việc cung cấp các dịch vụ cho người cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; mở rộng quy mô tiếp nhận, nâng cao chất lượng điều trị cai nghiện cho Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh.

Ba là, Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai; xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, văn hoá của người dân ở mỗi địa phương; chú trọng đến công tác phòng, ngừa đối với nhóm người có nguy cơ cao, nhóm người trẻ tuổi, cảnh báo các loại ma tuý mới chưa có trong danh mục quản lý, ma túy pha trộn trong thuốc lá điện tử, vào các loại thực phẩm, nước uống; tăng cường truyền thông trực quan, phát huy hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các trang mạng xã hội, internet, xây dựng đường dây nóng; tăng cường và lồng ghép tổ chức tọa đàm, tổ chức tuyên truyền, tham vấn, tư vấn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai vào các hoạt động phong trào, vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tích cực vận động người nghiện ma túy đăng ký tham gia cai nghiện tự nguyện, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hoà nhập cộng đồng; tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6; xây dựng và cung cấp các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai.

Bốn là, Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; tập huấn, cấp chứng nhận chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế, chuyên môn tư vấn điều trị cai nghiện cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn các cơ quan chức năng và địa phương trong việc lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và hồ sơ quản lý người sau cai; rà soát, phân công cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai phù hợp chuyên môn đào tạo, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, có tâm huyết và gắn bó với công tác.

Năm là, Tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định trên lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai; thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định.

Cũng tại kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh và các ngành có liên quan cũng như đề nghị các Hội, đoàn thể của tỉnh phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác đã đề ra./.

Tin liên quan