QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 24/4/2024, Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh tại Văn phòng THACO Chu Lai (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

 

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TTBLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 5106/KHBCĐTƯ ngày 28/11/2023 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và Kế hoạch số 1126/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 24/4/2024, Quảng Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh tại Văn phòng THACO Chu Lai (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.