Áp dụng mức giá bán lẻ tiền điện sinh hoạt để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2652/UBND-KGVX về việc Áp dụng mức giá bán lẻ tiền điện sinh hoạt để hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt

Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 100 hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt do dự án GCF hỗ trợ năm 2024 do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam.

Uỷ ban nhân dân huyện Phước Sơn phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg năm 2024

Ngày 24/4/2024, UBND huyện Phước Sơn ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg năm 2024 của các xã Phước Xuân, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công và Phước Hiệp.

Huyện Đông Giang phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Ngày 24/4/2024, UBND huyện Đông Giang ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. 

Huyện Tây Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Ngày 23/4/2024, UBND huyện tây Giang ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Dự án 2 về Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025

Sáng nay, ngày 10/4/2024 Sở LĐ - TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và một số chính sách giảm nghèo, BTXH năm 2024.

Vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam trong thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo phân công của UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay gặp nhiều khó khăn vướng mắt, chưa thực hiện, giải ngân được.

Thành phố Tam Kỳ giảm 11 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo

Ngày 29/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5834/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Điện Bàn còn 421 hộ nghèo

Ngày 29/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5834/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng xã hội năm 2021 với tổng số tiền lên đến 334.384.519.156 đồng.