Vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam trong thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo phân công của UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay gặp nhiều khó khăn vướng mắt, chưa thực hiện, giải ngân được.

Thành phố Tam Kỳ giảm 11 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo

Ngày 29/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5834/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thị xã Điện Bàn còn 421 hộ nghèo

Ngày 29/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5834/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 cho các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng xã hội năm 2021 với tổng số tiền lên đến 334.384.519.156 đồng.

Phê duyệt quyết toán và bổ sung, thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2022

Thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Ngày 05 tháng 10 năm 2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số phê duyệt quyết toán và bổ sung, thu hồi kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật năm 2022.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 12/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 148/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hiệu quả bước đầu từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Hiệu quả bước đầu từ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững

Quảng Nam được hỗ trợ 2.500 tấn gạo

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2592/QĐ-TTg, ngày 26/12/2013 cấp 3.833 tấn gạo hỗ trợ 03 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão. lũ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025