Công tác Bình đẳng giới năm 2020 - Những hoạt động, công việc cần thực hiện

Ưu tiên hàng đầu trong công tác Bình đẳng giới năm 2020 là thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững.

Những nội dung cần quan tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 7504/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới tỉnh Quảng Nam năm 2020, Quyết định số 395/QĐ-LĐTBXH ngày 23/12/2020 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020, đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần lưu ý các nội dung trọng tâm

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 7748/KH-UBND ngày 25/12/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thông tư hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 29 /2019/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020