HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM NĂM 2022

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM LẦN THỨ VII - NĂM 2022

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của toàn xã hội về lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn dân bảo đảm sự thành công trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 - Startup Kite 2022

Một số thông tin về Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 - Startup Kite 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 3 - TechFest Quang Nam 2022

Về Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ 3 - TechFest Quang Nam 2022

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Một số nội dung chính của Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 -2027” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022

Về Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022

QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Một số nội dung quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH

Rời ruộng đồng vào nhà máy

Các khu – Cụm công nghiệp đã và đang xây dựng mở ra cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn vào làm công nhân