Hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật tay nghề cao (gọi chung là chuyên gia) vào làm việc tại doanh nghiệp đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19

Hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật tay nghề cao (gọi chung là chuyên gia) vào làm việc tại doanh nghiệp đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19

Hàn Quốc điều chỉnh chính sách gia hạn thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chính thức có hiệu lực

Chính sách gia hạn thời gian lưu trú theo thời hạn hộ chiếu

Hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Doanh nghiệp định kỳ báo cáo tình hình sử dụng lao động qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh