Hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Doanh nghiệp định kỳ báo cáo tình hình sử dụng lao động qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Doanh nghiệp thực hiện quản lý lao động và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động

Doanh nghiệp thực hiện quản lý lao động và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động

Báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ

Báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ