Hướng dẫn công tác Người có công năm 2021

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác người có công với cách mạng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các huyện, thị xã, thành phố trong nam 2021, ngày 29/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Công văn số 2415/LĐTBXH-NCC về việc hướng dẫn thực hiện công tác người có công năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố và Tru

Quy định mới về ưu đãi người có công với cách mạng

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.

Hình ảnh một số hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh một số hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam