Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid-19

Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid-19

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TÍCH CỰC TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19