Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp để xem xét hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần cho đối tượng đã nghỉ việc nhưng chưa được giải quyết chế độ trong giai đoạn 1991-1994 (đợt 3)

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính đã tích cực phối hợp kiểm tra, rà soát, xét duyệt hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp1 lần cho đối tượng bị tạm dừng chế độmất sức lao động và nghỉ việc trong giai đoạn 1991-1994 nhưng chưa được giải quyết chế độ theo quy định của Nhà nước. Qua đó, đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết chi trả trợ cấp 1 lần đợt 1 và đợt 2 cho 160 đối tượng với số tiền 12.831.777.500 đồng và cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí cho 29 đối tượng. Tuy nhiên theo đề nghị của các địa phương, hiện nay còn 94 trường hợp (trong đó huyện Quế Sơn là 77 trường hợp) được các địa phương xét duyệt hồ sơ và đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần.

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Ngày 02/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Thông tư số: 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Quy chế Tiếp công dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Quy chế Tiếp công dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020

Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020